Fundació Valldor7
G66170325
UAB SAF Poliesportiu 1*er Pis
08193 Bellaterra (Cerdanyola V.)
T: +34 93 594 60 98 – 680 417 445

Home

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquesta web i el seu contingut és la Fundació Valldor7. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant aquesta exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

Fundació Valldor7 es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Fundació Valldor7 declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índol al no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements en la web.

Fundació Valldor7 és una marca registrada i patentada. Pel que ha els seus drets concerneix, la reproducció de la nostra marca, o fins i tot similars denominacions, ja siguin parcials o totals, Fundació Valldor7 perseguirà per totes les vies que en dret li emparen a qualsevol infractor, tot això per evitar que tercers, de vegades malintencionats, puguin fer ús indegut dels seus drets de marca i s’aprofitin del nostre crèdit, provocant confusió entre col·laboradors i beneficiaris del nostre servei de contingut.

Condicions d’Utilització de la Web

Fundació Valldor7 ofereix en la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

Fundació Valldor7 es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.fundaciovalldor7.com podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a nosaltres que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.

L’USUARI es compromet a abstenir-se de:

Remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial a Fundació Valldor7 o a una pluralitat de persones usuàries del WEBSITE sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats, ni consentits prèviament a una pluralitat de persones usuàries del WEBSITE.
Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats, ni prèviament consentits a usuaris del WEBSITE.
Utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través del WEBSITE o dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats 1 a 3 anteriors.
Posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir de llistes de distribució. Els USUARIS perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho via email remetent un e-mail a stiven.moyano@fundaciovalldor7.com
Obtenir, i fins i tot intentar obtenir, informacions i qualsevol classe de material accessible a través del WEBSITE o dels Serveis emprant per a això procediments diferents dels llocs a la seva disposició.
Fer un ús no correcte dels continguts del WEBSITE utilitzant-los amb finalitats diferents als previstos, reproduint-los, modificant-los o transformant-los.
En cas que un USUARI realitzés qualsevol de les activitats anteriorment descrites serà expulsat immediatament dels Serveis en els quals estigués subscrit, no obstant això, Fundació Valldor7 en aquest supòsit, es reserva el dret a l’aplicació de la Llei Espanyola. Aquestes condicions se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats en la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Fundació Valldor7 són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

Fundació Valldor7, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si escau, avalistes de l’entitat jurídica signant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

Aquests fitxers han quedat registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Fundació Valldor7, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Fundació Valldor7 i/o els seus patrocinadors comercials.

Fundació Valldor7 ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Fundació Valldor7. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Fundació Valldor7.

Fundació Valldor7 pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que www.fundaciovalldor7.com reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur.

Analítica Web

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google.

Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d’aquest website.

En utilitzar aquest website vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

Contact Us

Start typing and press Enter to search